Fun Wikki Stix 3-D Creations!

Make a Wikki Stix Bracelett
Make a Wikki Stix Candle
Make a 3-D Rooster
Make a Wikki Stix Skier

Make a Wikki Stix Frog
Make a 3-D Flower
Make a Wikki Stix Dragon
Make a Wikki Stix Fish
Make a Wikki Stix Turtle Make a Wikki Stix Palm Tree
Make a Wikki Stix Glasses
Make a Wikki Stix Snowman
Make a 3-D Motorcycle
Make a Wikki Stix Cowboy
Make a Wikki Stix Car
Make a Wikki Stix Horse
Make a Wikki Stix Dino
Make a Wikki Stix Bunny
Make a Wikki Stix Flower Pot Make a Wikki Stix Airplane